text.skipToContent text.skipToNavigation

Toegevoegd aan uw winkelwagen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

1.    Toepassingsgebied
1.1    Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna ‘de Verkoopvoorwaarden’ genoemd) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten die Henkel België nv en/of Henkel Nederland bv (hierna ‘de ondernemingen van Henkel’ of ‘de Verkoper’ genoemd) in het kader van de B2B-webwinkel met schoonheidsproducten voor professionals (hierna ‘de Webwinkel’ genoemd) opstelt aangaande de levering van producten – inclusief advies- en andere bijkomende diensten – (hierna ‘de Leveringen’ genoemd) aan zakelijke afnemers (hierna ‘de Koper’ genoemd). Alle voorwaarden van de Koper die van deze Verkoopvoorwaarden afwijken of er een aanvulling bij vormen, zijn slechts van toepassing voor zover de Verkoper deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft erkend. Dit geldt meer in het bijzonder ook indien de Verkoper Leveringen uitvoert of betalingen aanvaardt terwijl hij op de hoogte is van en geen voorbehoud formuleert bij afwijkende of aanvullende voorwaarden van de Koper.
1.2    In het kader van een lopende zakenrelatie is het bestaande contract (zijn de bestaande contracten) bijkomend van toepassing op orders die de Koper via de Webwinkel plaatst. Indien het bestaande contract (de bestaande contracten) en deze Verkoopvoorwaarden met elkaar in tegenspraak zouden zijn, heeft het bestaande contract (hebben de bestaande contracten) voorrang. 
1.3    De B2B-webwinkel met schoonheidsproducten voor professionals is uitsluitend bedoeld voor zakelijke afnemers (hierna ook ‘Professionals’ genoemd).
1.4    De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle latere Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper zonder dat er uitdrukkelijk naar dient te worden verwezen of dat dit bij het sluiten van een dergelijke Overeenkomst uitdrukkelijk dient te worden bedongen.

2.    Contract en prijzen
2.1    De producten en diensten worden door de Verkoper op niet-bindende wijze gepresenteerd, aangeboden en gepromoot in de Webwinkel. 
2.2    Een order van de Koper via de Webwinkel vormt een bindend voorstel aan de Verkoper om het product (de producten) en/of de dienst(en) waarvan in de order sprake is, aan te kopen. De Koper is gebonden door zijn order gedurende een periode van twee (2) weken na het plaatsen van deze order. De Verkoper is niet verplicht om orders van de Koper te aanvaarden en kan een order ook te allen tijde herroepen. 
2.3    De Verkoper dient de ontvangst van een order onmiddellijk te bevestigen. Met deze bevestiging erkent de Verkoper slechts dat hij de order van de Koper ontvangen heeft, maar bevestigt hij niet dat hij de order aanvaardt, tenzij hij niet alleen de ontvangst van de order bevestigt maar de order zelf ook uitdrukkelijk bevestigt. Voor de bevestiging van een order en het sluiten van een contract is steeds een schriftelijke contractuele verklaring van de Verkoper vereist (e-mailbericht volstaat). De Verkoper kan elke order van de Koper echter ook bevestigen door de Leveringen uit te voeren. 
2.4    Indien de Koper een aanpassing of annulering van zijn order vraagt en de Verkoper hier naar eigen goeddunken mee instemt, heeft de Verkoper het recht om aan de Koper de verliezen, kosten en uitgaven aan te rekenen die hij heeft geleden of aangegaan als rechtstreeks gevolg van de aanpassing of annulering van de order door de Koper, en is de Koper verplicht om deze te betalen.
2.5    Alle prijzen worden netto berekend plus btw (indien van toepassing), inclusief mogelijke ecotaksen en exclusief alle andere belastingen, taksen, heffingen en verzekeringen. Alle belastingen, taksen en heffingen in verband met de Leveringen zijn voor rekening van de Koper of moeten door deze laatste aan de Verkoper worden terugbetaald. 
2.6    De prijzen die de Webwinkel aangeeft op het ogenblik waarop de order wordt uitgevoerd, zijn van toepassing op de Leveringen via de Webwinkel. 
2.7    De Verkoper kan van tijd tot tijd zijn Webwinkelprijzen wijzigen. Een dergelijke prijswijziging wordt van kracht op de dag waarop zij op eender welke wijze aan de Koper wordt meegedeeld. Indien een order op de prijslijst van de Verkoper gebaseerd is, gelden de prijzen van de prijslijst die de Verkoper hanteerde op de dag waarop de Overeenkomst met betrekking tot deze order in werking trad. Prijsoffertes van de Verkoper zijn gebaseerd op de wisselkoers, de vracht- en douanetarieven en alle andere van toepassing zijnde kosten op het ogenblik waarop de offerte wordt opgesteld en de Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment prijswijzigingen door te voeren indien de kosten onder invloed van deze factoren zouden stijgen, inclusief met betrekking tot Overeenkomsten die reeds in werking zijn getreden voor zover zij door een dergelijke kostenstijging worden beïnvloed.
2.8    Tenzij anders wordt overeengekomen, heeft de onderneming Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH het recht om in naam en voor rekening van Henkel AG & Co. KGaA op te treden. 

3.    Verplichtingen van de Koper
3.1    De Koper kan niet weigeren om Leveringen te aanvaarden vanwege kleine gebreken die gebruikelijk zijn in de sector of in het kader van de handelsrelatie tussen de Verkoper en de Koper.
3.2    Indien de Koper verzuimt om de Leveringen te aanvaarden, heeft de Verkoper het recht om het contract te ontbinden na een passende respijtperiode te hebben toegestaan. Indien de Koper verantwoordelijk is voor het verzuimen van de aanvaarding, heeft de Verkoper het recht om vanwege de schade als gevolg van de niet-aanvaarding door de Koper een schadevergoeding te vorderen (ook na de ontbinding door de Verkoper) ten belope van 10% van de overeengekomen netto-orderwaarde van het gedeelte van de Leveringen dat niet werd aanvaard, en dit onverminderd alle verdere schadevergoedingen en overige rechten. 
3.3    De Leveringen mogen slechts onveranderd en in de originele verpakking zonder enige beschadiging of wijziging worden doorverkocht, tenzij anders wordt overeengekomen of ingeval aanpassingen noodzakelijk zijn om de wettelijke voorschriften na te leven. De Koper mag de Leveringen niet doorverkopen aan een partij van wie hij weet of redelijkerwijs kan aannemen dat zij deze voorwaarden niet zal of kan naleven. Bij de herverkoop dient de Koper bovenstaande voorwaarden op te leggen aan elke volgende koper/herverkoper.
3.4    Alle schriftelijke of mondelinge adviezen in verband met het gebruik en alle andere adviezen worden door de Verkoper geheel vrijblijvend verstrekt. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Koper om de Leveringen te controleren op hun geschiktheid voor de doeleinden die hij voor ogen heeft. Dit geldt ook indien de Leveringen in het algemeen worden aanbevolen voor een welbepaald doel. In dat geval is de Koper evenzeer verplicht om de Leveringen te controleren op hun geschiktheid voor de specifieke doeleinden die hij voor ogen heeft en met betrekking tot de gebruiksomstandigheden die op de website van de Koper vermeld staan, alvorens over te gaan tot het gebruik. 
3.5    De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af, ongeacht de rechtsgrondslag, voor schade als gevolg van de niet-nakoming van bovenstaande verplichting van de Koper om de Leveringen te controleren. 
3.6    De Koper verbindt zich ertoe om alle eventuele eigendomsrechten van derden zoals patenten of gebruiksoctrooien te respecteren, en om bij de verwerking van de Leveringen alle wettelijke bepalingen in acht te nemen.

4.    Betaling
4.1    Gefactureerde bedragen en kosten van Leveringen moeten worden betaald via de mogelijkheden voor beveiligde betaling (bv. kredietkaart) die de Webwinkel aanbiedt. De betaling dient te gebeuren in de munt waarin de overeengekomen Webwinkelprijzen vermeld staan. 
Overeengekomen kortingen worden slechts toegestaan voor zover de Koper niet in gebreke is met de betaling van reeds gefactureerde en verschuldigde bedragen in het kader van de zakelijke relatie tussen de Verkoper en de Koper. Indien de Koper in gebreke blijft met een betaling, heeft de Verkoper het recht om interesten te vorderen op basis van een rentevoet die 8 procent hoger is dan de basisrentevoet die de Europese Centrale Bank voor haar voornaamste herfinancieringstransacties aanrekent, tenzij de Koper geen schuld treft voor de achterstallige betaling. Deze nalatigheidsinteresten zijn onmiddellijk opeisbaar. 
4.2    De Koper kan slechts gebruikmaken van een verrekenings- of retentierecht indien zijn tegenvordering op de Verkoper werd vastgesteld in een definitieve uitspraak waartegen geen beroep mogelijk is, of niet wordt betwist.
4.3    De Verkoper kan van de Koper een waarborg eisen alvorens tot de Leveringen over te gaan, indien na de opstelling van het contract een significante verslechtering van de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper aan het licht komt waardoor een vordering van de Verkoper in gevaar komt, meer in het bijzonder in geval van staking van betalingen, een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen de activa van de Koper, indien een wissel of cheque ongedekt blijkt te zijn of bij beslaglegging. Indien de Koper weigert om een waarborg te verlenen binnen een hem toegewezen redelijke termijn, staat het de Verkoper vrij om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, en dit onverminderd alle overige rechten van de Verkoper.
4.4    Werknemers van de Verkoper zijn slechts gemachtigd om verschuldigde betalingen te innen na voorlegging van een welbepaalde vergunning.

5.    Leveringen
5.1    De regio waarin Leveringen worden uitgevoerd, blijft beperkt tot België/Nederland of Luxemburg. 
5.2    De verzendingskosten die op de plaats van bestemming van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. Tenzij deze in de gekozen leveringsoptie anders wordt beschreven, kiest de Verkoper naar eigen goeddunken de transportroute en de transporteur, zij het steeds binnen de grenzen van de redelijkheid. Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn vervoer- en overligkosten op de plaats van bestemming, vrachtkosten en bijkomende vrachtkosten vanwege expresgoederen en luchtvrachtkosten in elk geval voor rekening van de Koper. 
5.3    De Verkoper heeft het recht om gedeeltelijke verzendingen uit te voeren voor zover dit redelijkerwijs aanvaardbaar is voor de Koper. 
5.4    De door de Verkoper meegedeelde leveringstermijnen (bv. in de aangeboden leveringsopties) zijn slechts approximatief, tenzij een vaste leveringsdatum uitdrukkelijk door de Verkoper wordt bevestigd of uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de partijen wordt overeengekomen. De eventueel overeengekomen leveringstermijn gaat in op de datum van de orderbevestiging maar niet voordat eventuele betalingsverplichtingen van de Koper (in verband met een voorschot) zijn nagekomen, en heeft betrekking op het moment waarop de Leveringen worden overgedragen aan de vervoerder, transporteur of andere derde die met het transport van de Levering belast is.  
5.5    De verplichting van de Verkoper om te leveren hangt af van zijn eigen tijdige en volledige bevoorrading door zijn eigen leveranciers. De verplichting van de Verkoper om te leveren geldt ook onder voorbehoud van de beschikbaarheid.  
5.6    Onverminderd eender welke andere rechten of rechtsmiddelen van de Verkoper conform deze Verkoopvoorwaarden of de van toepassing zijnde wetgeving kan de Verkoper zonder enige verplichting ten aanzien van de Koper een levering uitstellen of een order annuleren indien de levering naar het redelijke oordeel van de Verkoper niet in overeenstemming zou zijn met zijn veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid of met de relevante wet- en regelgeving.
5.7    De Koper dient aan de Verkoper alle kosten te vergoeden die deze laatste dient te maken vanwege het feit dat de Koper nalaat om de Leveringen in bezit te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van het retourtransport, overligkosten, opslag-, herleverings- en afvalverwijderingskosten.
5.8    Indien een vertraging aan de Verkoper toe te schrijven zou zijn, geeft dit de Koper niet het recht om een vergoeding te ontvangen noch om de Overeenkomst te beëindigen. Deze beperking geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid. 
5.9    Alle gevallen van overmacht verlenen de Verkoper het recht om de Levering uit te stellen gedurende de periode waarin de hinder als gevolg van de situatie van overmacht aanhoudt en een bijkomende, passende opstartperiode. Alle niet-vermijdbare voorvallen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, worden gelijkgesteld met overmacht. Situaties die met een geval van overmacht worden gelijkgesteld, zijn in het bijzonder maatregelen op het vlak van monetair beleid en handelsbeleid, andere soevereine beleidsmaatregelen, stakingen, lock-outs, significante verstoringen van de bedrijfsactiviteit (bv. brand, defecten aan de installaties, tekort aan grondstoffen of energie) en wegblokkades – tenzij deze slechts van korte duur zijn – die de Leveringen in ernstige mate hinderen of onmogelijk maken. De Verkoper moet de Koper op de hoogte brengen van elk geval van overmacht en alle daarmee gelijkgestelde voorvallen. Indien de hinder langer dan drie maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht om het contract op te zeggen. Indien er reeds een gedeeltelijke levering werd uitgevoerd, heeft de Koper slechts het recht om het contract onder de hierboven vermelde voorwaarden op te zeggen met betrekking tot het deel van de Levering dat nog niet werd uitgevoerd. De Koper kan de betaling van een gedeeltelijk uitgevoerde Levering niet weigeren vanwege een nog onuitgevoerd deel van de Levering. 

6.    Risico-overdracht
6.1    Tenzij anders wordt overeengekomen, gaat het risico over op de Koper zodra de Levering het leveringsdepot of het magazijn verlaat waar de verzending van de Leveringen wordt uitgevoerd, en uiterlijk op het ogenblik van de overdracht aan de vervoerder. Daarnaast gaat het risico over op de Koper op het ogenblik waarop de verzending of de Levering wordt uitgesteld om redenen die aan de Koper toe te schrijven zijn of omdat de Koper verzuimt de Levering te aanvaarden. 
6.2    Tijdens het retourtransport van de Leveringen is het risico voor rekening van de Koper, ongeacht of de Leveringen worden geretourneerd in verband met de herstelling van gebreken, als gevolg van een opzegging of omdat de Leveringen uit coulance of om andere redenen worden teruggenomen. 

7.    Rechten als gevolg van gebreken
7.1    De Koper dient de Producten en/of diensten onmiddellijk te controleren en moet, op straffe van verlies van zijn recht op verhaal, de Verkoper binnen de vierentwintig (24) uur na Levering schriftelijk op de hoogte brengen van alle gebreken of afwijkingen die redelijkerwijs bij een dergelijke controle aan het licht moeten komen. Alle verborgen gebreken of afwijkingen die redelijkerwijs niet kunnen worden vastgesteld bij Levering, moeten – op straffe van verlies van het recht op verhaal – binnen de acht (8) dagen na hun vaststelling, schriftelijk worden gemeld. 
7.2    Onmiddellijk nadat een verborgen gebrek of afwijking vastgesteld is, moet de Koper stoppen met de Producten te gebruiken en dient hij, indien hierom wordt gevraagd, de Producten terug te sturen conform de instructies van de Verkoper. De Verkoper vervangt het gebrekige of afwijkende Product (of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, betaalt de prijs – of een passend deel ervan – terug) en vergoedt alle redelijke retourkosten. Dit is de enige verplichting van de Verkoper in geval van Leveringen die gebreken of afwijkingen vertonen.
7.3    Indien hierom wordt verzocht, dient de Koper zonder onnodige vertraging voorbeelden van de geweigerde Leveringen op te sturen. De kosten zijn voor rekening van de Koper. 
7.4    Indien een trein- of scheepsbedrijf of enige andere vervoerder de Leveringen onvoorwaardelijk heeft aanvaard, wordt aangenomen dat de verpakking van de Leveringen onberispelijk was bij de overdracht aan de vervoerder. 
7.5    De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de leesbaarheid van eender welke codes (bv. GTIN-code) die op een Levering wordt aangebracht. De onleesbaarheid van dergelijke codes mag niet als een gebrek worden beschouwd.
7.6    Er is geen sprake van een gebrek indien de eigendomsrechten van derden zoals patenten of gebruiksoctrooien werden geschonden, op voorwaarde dat de schending van het eigendomsrecht het gevolg is van een toepassing die de Verkoper niet kon voorzien, van een wijziging aan de Leveringen die door de Koper werd aangebracht of van een gebruikstoepassing in combinatie met producten die niet door de Verkoper werden geleverd.
7.7    Overeenkomsten aangaande de kwaliteit van de Leveringen hebben voorrang op elke geschiktheid voor gebruik. 
7.8    Indien bij de overdracht van het risico een gebrek aanwezig is, dient de Verkoper dit naar eigen goeddunken te verhelpen, hetzij door het gebrek te herstellen of door een bijkomende levering. Kan het gebrek niet worden verholpen, dan heeft de Koper het recht om de aankoopprijs te verminderen of het contract op te zeggen, steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De vorderingen van de Koper om vergoed te worden voor de schade of de gemaakte kosten, zijn onderworpen aan de bepalingen van punt 8.
7.9    In geval van een ongerechtvaardigde vraag om gebreken te verhelpen is de Koper verplicht om aan de Verkoper alle kosten te vergoeden die deze als gevolg van de ongerechtvaardigde vraag diende te maken, voor zover de Koper zich bewust was van het feit dat zijn vraag tot herstelling ongerechtvaardigd was of zich hiervan door nalatigheid niet bewust was. 

8.    Vergoeding van schade en kosten
8.1    De Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in het ontwerp en de fabricage van de Leveringen. Tenzij en in de mate waarin dit conform de van toepassing zijnde dwingende wetsbepalingen wordt aangetoond, is de Verkoper niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van de niet-correcte toepassing en/of het verkeerde gebruik van zijn Leveringen.
8.2    Zou er echter op eender welke wettelijke gronden sprake zijn van een mogelijke aansprakelijkheid van de Verkoper, dan mag de schadevergoeding in voorkomend geval nooit meer bedragen dan de prijs van de verstrekte Leveringen, verhoogd met de belastingen, invoerrechten en transportkosten die door de Koper werden betaald. De Verkoper is ten aanzien van de Koper in geen geval aansprakelijk voor (niet-limitatieve opsomming) winstderving, verlies van contracten, verlies van goodwill, gederfde omzet, materiële schade of eender welke onrechtstreekse schade of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst.
8.3    Aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik, de toepassing, de opslag, de hantering of de verwijdering van de verstrekte Leveringen (hetzij vóór of na Levering) in verkoop- of technische literatuur of in een antwoord op een vraag om informatie of in eender welke andere vorm, worden te goeder trouw verstrekt maar de Koper dient uiteindelijk zelf de inschatting te maken (door indien nodig tests uit te voeren) en de Verkoper wijst elke aansprakelijkheid voor dergelijke aanbevelingen of suggesties af. Er wordt geen waarborg verstrekt met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid van de Leveringen voor een welbepaald doel.
8.4    De uitsluiting van aansprakelijkheid conform punt 8.1 is niet van toepassing
a)    in geval van aansprakelijkheid conform de relevante lokale en/of internationale productaansprakelijkheidsregels;
b)    in geval van opzet of grove nalatigheid;
c)    in geval van overlijden, letsel of gezondheidsschade waarvoor de Verkoper schuld treft; of
d)    in geval van schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen waarvoor de Verkoper schuld treft. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract naar behoren uit te voeren en waarvan de Koper over het algemeen verwacht – en mag verwachten – dat zij naar behoren worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van de Verkoper wegens een schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen wordt echter beperkt tot de terugbetaling van de voorzienbare en in het kader van het contract gebruikelijke schade, tenzij de Verkoper aansprakelijk is vanwege opzet of grove nalatigheid, vanwege overlijden, letsel of gezondheidsschade, of conform de relevante lokale en/of internationale productaansprakelijkheidsregels. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten voordele van eender welke wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, eigen leveranciers en agenten van de Verkoper ingeval de Koper rechtstreeks tegen hen een vordering zou instellen. 
8.5    Voorgaande bepalingen houden geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de Koper in.

9.    Beperkingsperiode
9.1    De Koper dient de Leveringen onmiddellijk bij levering te controleren en moet, op straffe van verlies van zijn recht op verhaal, de Verkoper binnen de vierentwintig (24) uur na Levering schriftelijk op de hoogte brengen van alle gebreken of afwijkingen die redelijkerwijs bij een dergelijke controle aan het licht moeten komen. De Leveringen worden ook geacht in overeenstemming te zijn met de Overeenkomst indien kleine discrepanties worden vastgesteld die in de sector of in het kader van de handelsrelatie tussen de Verkoper en de Koper gebruikelijk zijn. Alle verborgen gebreken of afwijkingen die redelijkerwijs niet kunnen worden vastgesteld bij Levering, moeten – op straffe van verlies van het recht op verhaal – binnen de acht (8) dagen na hun ontdekking schriftelijk worden gemeld. 
9.2    Onmiddellijk nadat een verborgen gebrek of afwijking vastgesteld is, moet de Koper stoppen met de Leveringen te gebruiken en dient hij, indien hierom wordt gevraagd, de Leveringen terug te sturen conform de instructies van de Verkoper. De Koper moet een verborgen gebrek of afwijking in alle gevallen binnen de zes (6) maanden na levering schriftelijk melden. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, vervangt de Verkoper de gebrekige of afwijkende Levering (of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, betaalt de prijs – of een passend deel ervan – terug) en vergoedt alle redelijke retourkosten. Dit is de enige verplichting van de Verkoper in geval van Leveringen die gebreken of afwijkingen vertonen.

10.    Retentie van eigendomsrecht
10.1    De Leveringen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledig nakoming van alle vorderingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot bijvoorbeeld hun volledige betaling) die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de Verkoper en de Koper. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op nieuwe goederen die het resultaat zijn van het verwerken, vermengen of combineren van de Leveringen. Indien de Verkoper echter niet de exclusieve eigenaar van het nieuwe goed wordt, is het eigendomsvoorbehoud van toepassing op de respectieve onverdeelde aandelen in het nieuwe goed waarop de Verkoper recht heeft. De verwerking van de Leveringen is uitgevoerd voor de Verkoper als fabrikant zonder dat dit enige verplichting in hoofde van de Verkoper doet ontstaan. Indien de Leveringen zijn verwerkt, vermengd of gecombineerd met materiaal dat geen eigendom van de Verkoper is, verwerft de Verkoper steeds het mede-eigendom van het gecreëerde nieuwe goed in de verhouding van de waarde van de Leveringen tot de waarde van het nieuwe goed. Indien het eigendom van de Verkoper door het mengen of combineren is uitgedoofd, draagt de Koper hem – reeds op dit ogenblik – het mede-eigendom van het nieuwe goed over in de verhouding van de waarde van de Leveringen tot de waarde van het nieuwe goed, en dient hij het nieuwe goed met dit doel voor de Verkoper te bewaren.
10.2    De Koper is gemachtigd om de gereserveerde goederen te herverkopen in het kader van een correcte zakelijke transactie. Elke andere wijze om de goederen van de hand te doen – in het bijzonder verpanding, overdracht bij wijze borgstelling of ruil – is verboden. De Koper dient de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verpanding door een derde partij – inclusief na het verwerken, vermengen of combineren – en van elke andere aantasting van de rechten op de gereserveerde goederen. Reeds op dit ogenblik wijst de Koper aan de Verkoper alle vorderingen op zijn klanten toe in verband met de herverkoop van de gereserveerde goederen; de Verkoper aanvaardt deze overdracht. Indien de Koper de gereserveerde goederen herverkoopt samen met andere goederen die geen eigendom van de Verkoper zijn, blijft de toewijzing van de vorderingen in verband met de herverkoop beperkt tot de waarde van de gereserveerde goederen. Indien de vordering die uit de herverkoop van de gereserveerde goederen voortvloeit, in een rekening-courant tussen de Koper en zijn klant wordt opgenomen, wordt de overgedragen vordering na verrekening vervangen door het saldo uit de rekening-courant dat aan de herverkoopwaarde van de respectieve verkochte gereserveerde goederen wordt toegewezen. De Koper heeft het recht om de aan de Verkoper overgedragen vorderingen die uit de herverkoop van de gereserveerde goederen voortvloeien, te innen. De Verkoper heeft het recht om de machtiging tot het herverkopen van de gereserveerde goederen of tot het innen van de overgedragen vorderingen te herroepen, a) indien de Koper achter is met zijn betalingen in het kader van hun zakelijke relatie; b) indien de Koper de gereserveerde goederen van de hand heeft gedaan op een wijze die niet als een correcte zakelijke transactie geldt; of c) indien na de opstelling van het contract een significante verslechtering van de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper aan het licht komt waardoor een vordering van de Verkoper in gevaar komt, meer in het bijzonder in geval van staking van betalingen, een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen de activa van de Koper, indien een wissel of cheque ongedekt blijkt te zijn of bij beslaglegging. Alle te innen bedragen als gevolg van aan de Verkoper overgedragen vorderingen die de Koper ontvangt na de herroeping van de machtiging om vorderingen te innen, moeten onmiddellijk worden gestort op een speciale rekening met vermelding van de respectieve benaming die door de Verkoper wordt opgegeven. Na de herroeping van de machtiging om vorderingen te innen, moet de Koper, indien hij hierom wordt verzocht, de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de schuldenaars van de overgedragen vorderingen en moet hij deze schuldenaars op de hoogte brengen van de overdracht. 
10.3    Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de Verkoper niet zou nakomen, of indien hij zou tekortschieten met betrekking tot eender welke verplichting in verband met het eigendomsvoorbehoud, dan wordt het volledige op dat ogenblik nog verschuldigde bedrag onmiddellijk opeisbaar. In dat geval heeft de Verkoper conform de lokale en/of internationale solvabiliteitswetgeving het recht om de overdracht van de gereserveerde goederen te eisen en om ze bij de Koper op te halen. Elk eigendomsrecht van de Koper dooft uit wanneer de Verkoper om de overdracht van de gereserveerde goederen verzoekt. Elke eventuele terugname van goederen gebeurt steeds uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen. Het verzoek van de Verkoper om de goederen terug te geven vormt geen opzegging van het contract, zelfs niet indien de Verkoper de Koper achteraf toestaat om in schijven te betalen.
10.4    De Verkoper is verplicht om de door de Koper gestelde waarborgen op verzoek op te nemen, voor zover de realiseerbare waarde van de waarborgen die aan de Verkoper werden verleend de betreffende totale vordering van de Verkoper die moest worden gegarandeerd, met 10% overschrijdt.

11.    Retourverpakking / Pallets
11.1    Voor zover de partijen zijn overeengekomen om de goederen op pallets te leveren, staat het de Verkoper vrij om de Leveringen naar eigen goeddunken uit te voeren op Euro-Pool-Pallets van 800 x 1200 mm groot, of op EW 10-pallets voor eenmalig gebruik. Leveringen op Euro-Pool-Pallets gebeuren, volgens de keuze van de Verkoper, (i) met gelijktijdige ruil, d.w.z. voor de geleverde pallets moet hetzelfde aantal onbeschadigde, lege pallets (in elk geval alleen Euro-Pool-Pallets) worden verstrekt, of (ii) in ruil voor een pallet-voucher. Beschadigde maar nog herstelbare Euro-Pool-Pallets die de Verkoper terugkrijgt, worden aangerekend ten bedrage van de respectieve herstellingskosten en beschadigde maar niet-herstelbare pallets worden aangerekend ten bedrage van de respectieve vervangingskosten, tenzij de Koper geen schuld treft voor de teruggave van de beschadigde Euro-Pool-Pallets. Indien de Koper, ondanks zijn ruilverplichting of zijn verplichting om een voucher voor pallets te verstrekken, geen lege Euro-Pool-Pallets verstrekt of onvoldoende lege pallets verstrekt, dient hij deze aan de Verkoper te leveren na de passende respijtperiode die deze laatste hem heeft toegestaan, anders moet hij – tenzij hij aantoont dat hem geen schuld treft voor de niet-nakoming van deze ruilverplichting – aan de Verkoper de geldende vervangingsprijs voor de pallets betalen, zoals de Verkoper naar eigen goeddunken beslist. Het risico met betrekking tot de Euro-Pool-Pallets die door de Koper worden verstrekt, gaat bij de ruil over op de Verkoper op het ogenblik van de overdracht van de pallets. Indien de Leveringen worden uitgevoerd op EW 10-pallets voor eenmalig gebruik, dient de Koper in te staan voor het afladen van de producten van de pallets en voor de verwijdering van de pallets voor eenmalig gebruik.
11.2    Indien Eurodisplay-pallets worden gebruikt, zijn dit over het algemeen CHEP-pallets die bij de Koper blijven en door CHEP worden opgehaald. Dit geldt ook indien een beroep wordt gedaan op 1/1 CHEP als (basis)ladingsdrager.
11.3    Met betrekking tot eender welke andere retourverpakkingen, laadinstallaties en geleende displays die door de Verkoper ter beschikking worden gesteld, gelden de volgende bepalingen:
Alle door de Verkoper ter beschikking gestelde retourverpakkingen en alle eventuele laadinstallaties en geleende displays worden niet verkocht en blijven eigendom van de Verkoper. Zij moeten met zorg worden behandeld en mogen niet voor andere doeleinden dan de opslag van de Leveringen worden gebruikt. De Koper is aansprakelijk voor alle schade die door de niet-nakoming van bovenstaande verplichtingen van de Koper wordt veroorzaakt, tenzij de Koper geen schuld treft voor de niet-nakoming van de verplichting. Retourverpakkingen, laadinstallaties en geleende displays moeten in correcte, bruikbare staat franco worden afgeleverd op de opgegeven plaats voor de inontvangstname van leeg leveringsmateriaal, onmiddellijk nadat ze zijn leeggemaakt, met opgave van het departement dat op de factuur van de Verkoper vermeld staat. Indien retourverpakkingen, laadinstallaties en geleende displays niet tijdig worden teruggebracht, heeft de Verkoper het recht om de respectieve vervangingskosten hiervan aan te rekenen, na eerst een passende respijtperiode te hebben toegestaan en deze te hebben laten verstrijken. Indien retourverpakkingen, laadinstallaties en geleende displays onbruikbaar zijn geworden, heeft de Verkoper het recht om de respectieve vervangingskosten hiervan aan te rekenen, tenzij de Koper geen schuld treft voor de onbruikbare staat waarin ze verkeren.  
11.4    De terugname van verpakkingen die geen retourverpakkingen zijn, is onderworpen aan de bepalingen van de Duitse regelgeving inzake verpakkingen (Verpackungsverordnung) die van toepassing was op het ogenblik waarop het contract werd opgesteld, alsook aan alle bijkomende overeenkomsten die werden gesloten.

12.    Aanvaarding van terugnames uit coulance
Indien de Verkoper terugnames aanvaardt die hij op voorhand uit coulance zou hebben goedgekeurd, rekent hij 20% van de nettowaarde van de order aan, voor zover hij geen andere vergoeding vaststelt, uiterlijk bij de aanvaarding.

13.    Slotbepalingen
13.1    Voor zover deze Verkoopvoorwaarden schriftelijk dienen te worden opgesteld, volstaat elke tekstvorm (brief, fax, e-mailbericht, enz.) om aan deze vereiste te voldoen. 
13.2    Deze Verkoopvoorwaarden impliceren geen enkele omkering van de bewijslast. 
13.3    Alle artikelstamgegevens, inclusief logistieke gegevens, informatie over gevaarlijke goederen en geldigheidstermijnen, worden opgeslagen in een stamgegevenspool op een overeenkomstig gegevensportaal en worden regelmatig geactualiseerd. Op verzoek van de Koper kan de Verkoper hem toegang verlenen tot het dataportaal.
13.4    De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens met betrekking tot de Koper (bv. naam, e-mailadres, telefoonnummer). De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze personen hebben het recht om controle uit te oefenen op hun persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
13.5    Indien een individuele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden of van het contract ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de bepalingen. 
13.6    De plaats van uitvoering van alle verplichtingen van de Verkoper en de Koper die uit dit contract voortvloeien, inclusief de verplichting van de Verkoper om een tekortkoming te verhelpen, is de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
Voor alle geschillen die uit of in verband met de Leveringen zouden voortvloeien, zijn de rechtbanken van Brussel of Utrecht bevoegd, afhankelijk van het land waaruit de entiteit van de Koper afkomstig is. De Koper heeft echter ook het recht om juridische stappen tegen de Verkoper te ondernemen voor elke rechtbank van de plaats waar de Verkoper gevestigd is of voor eender welke andere bevoegde rechtbank.
De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch en het Nederlands recht, afhankelijk van het land waarin de entiteit van de Koper die de Overeenkomst sluit, zijn maatschappelijke zetel heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

Toepassing van Verordening (EU) nr. 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
Volgens de nieuwe verordening (EU) 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven (ter vervanging van verordening (EU) nr. 98/2013) zijn wij nu verplicht u te informeren dat oxidatieve haarkleurmiddelen, bleekmiddelen en permanenten tot 12% waterstofperoxide (H2O2), CAS-nummer 7722-84-1 bevatten, die volgens die verordening onder de definitie van "gereguleerde precursoren van explosieven" vallen. Zoals vereist in het nieuwe artikel 7, lid 1, delen wij u hierbij mee dat alle verdachte transacties en significante verdwijningen en diefstallen van burgers aan het desbetreffende nationale contactpunt moeten worden gemeld. Zie https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf