text.skipToContent text.skipToNavigation

Toegevoegd aan uw winkelwagen

Gebruiksvoorwaarden


Wegens voortdurende technische innovaties en wijzigingen van het relevante wettelijke kader moeten wij de onderstaande Gebruiksvoorwaarden regelmatig wijzigen en/of amenderen. Daarom vragen wij de gebruiker om deze Gebruiksvoorwaarden na te kijken vóór elk gebruik van deze website en om rekening te houden met wijzigingen en/of amendementen.

Inleiding

Deze website wordt u aangeboden door Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. De informatie die beschikbaar is op deze website over Henkel AG & Co. KGaA (hierna "Henkel” genoemd), verbonden ondernemingen van Henkel en derde partijen werd met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter geen garanties bieden voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Henkel neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor fouten in de inhoud van deze website. Toekomstgerichte verklaringen die worden gedaan op deze website, werden geformuleerd naar best vermogen volgens onze kennis en overtuigingen. De resultaten die effectief werden bereikt door Henkel, kunnen echter sterk afwijken van deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze afhangen van een hele reeks factoren van competitieve en macro-economische aard, die soms buiten de controle van Henkel vallen. Zonder afbreuk te doen aan wettelijke verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen te amenderen, heeft Henkel niet de intentie om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website voortdurend te actualiseren.

Door verbinding te maken met deze website, aanvaardt u zonder enige restrictie of voorbehoud de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website, die u kunt nalezen of afdrukken.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT, IS NIET BEDOELD OF GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF DOOR U.S. BURGERS OF INGEZETENEN. DEZE PERSONEN WORDEN VRIENDELIJK VERZOCHT OM CONTACT OP TE NEMEN MET HUN LOKALE HENKEL-WEBSITE OF WEBSITES VAN US-VERBONDEN ONDERNEMINGEN VAN HENKEL.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website

1. Auteursrecht
De pagina's van onze website (inhoud, structuur) zijn beschermd door het auteursrecht. In het bijzonder genieten elke reproductie, adaptatie, vertaling, opslag en verwerking in andere media, waaronder opslag of verwerking door elektronische middelen, auteursrechtelijke bescherming. Elk gebruik, volledig of gedeeltelijk, vereist derhalve de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel AG & Co. KGaA. Elke reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten of delen ervan of afbeeldingen (uitgezonderd persfoto's van Henkel) of elk ander gebruik of verspreiding vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. De rechten van verspreiding en reproductie zijn in handen van Henkel.

Persfoto's van Henkel mogen enkel voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Persfoto's van Henkel die voor redactionele doeleinden worden gereproduceerd en/of digitaal worden bewerkt, maken melding van het auteursrecht "© [Year] Henkel AG & Co. KGaA. Alle rechten voorbehouden.” Herdruk is gratis, maar wij vragen wel een kopie voor onze bestanden.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken
Het ovale logo van Henkel en alle productnamen en/of productuitvoeringen op deze pagina's zijn geregistreerde handelsmerken van Henkel AG & Co. KGaA, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetgeving inzake handelsmerken, auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten of wetgeving inzake oneerlijke concurrentie.

3. Disclaimer voor websites van derde partijen
a. De pagina's van deze website bevatten links (i.e. "hyperlinks") naar andere websites die worden beheerd door derde partijen en waarvan de inhoud niet gekend is bij Henkel. Henkel zorgt enkel voor een gemakkelijkere toegang tot deze websites en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derde partijen zijn enkel bedoeld om de navigatie te vergemakkelijken voor u. De verklaringen die worden weergegeven op gelinkte pagina's, zijn niet afkomstig van ons. Wij nemen eerder uitdrukkelijk afstand van elke inhoud van alle gelinkte pagina's van derde partijen op de pagina's van onze website. In het bijzonder nemen wij geen aansprakelijkheid op ons voor schendingen van statutaire bepalingen of inbreuken op rechten van derde partijen die voorkomen op die pagina's.

b. Voor websites waarnaar hyperlinks zijn voorzien vanaf de website van Henkel, zijn enkel de eigenaars van die websites verantwoordelijk voor de inhoud van die pagina's, net zoals voor elke verkoop van de producten die daar worden aangeboden en voor de verwerking van orders dienaangaande.

c. Henkel neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor inbreuken op auteursrechten, handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten die voorkomen op een pagina waartoe toegang wordt verkregen via een hyperlink.

d. In geval van een order of enige andere wettelijke verklaring met betrekking tot een transactie, wordt een contract aangegaan tussen enkel de gebruiker en de eigenaar van de desbetreffende website of aanbiedende partij of persoon die daarin wordt vermeld, in geen geval echter tussen Henkel en de gebruiker. Gelieve rekening te houden met de algemene handelsvoorwaarden van de respectievelijke leverancier op de gelinkte website.

e. Deze disclaimer is geldig voor alle links die worden weergegeven op de website henkel.com en voor elke inhoud van websites waarnaar de gebruiker wordt doorgestuurd via die links.

4. Algemene disclaimer
Elke aansprakelijkheid van Henkel voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website – ongeacht de wettelijke oorzaak, waaronder fout – is beperkt tot schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Voor zover er een verplichte aansprakelijkheid van Henkel is wegens de schending van materiële contractuele verplichtingen, is het totaalbedrag van elke vordering voor schade beperkt tot de voorzienbare schade. Dit zal geen impact hebben op de aansprakelijkheid van Henkel krachtens de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving of gegeven garanties. De bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook niet van toepassing in geval van schade aan het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon.

Henkel levert grote inspanningen om de websites van Henkel te vrijwaren van virussen. Toch kunnen we geen garanties geven voor de afwezigheid van virussen. Om die reden raden we aan om een gepaste bescherming tegen virussen te voorzien (bijv. het gebruik van virusscanners) vooraleer documenten en gegevens worden gedownload.

Henkel garandeert niet dat de diensten die worden geboden op de website van Henkel, vrij zijn van fouten of vergissingen, noch dat ze altijd beschikbaar zijn.

5. Voorspellingen en intentieverklaringen
Toekomstgerichte verklaringen op deze website werden geformuleerd naar best vermogen volgens onze kennis en overtuigingen. De resultaten die effectief worden bereikt door Henkel, kunnen echter sterk afwijken van deze toekomstgerichte verklaringen, omdat ze afhangen van een hele reeks factoren van competitieve en macro-economische aard, die soms buiten de controle van Henkel vallen. Zonder afbreuk te doen aan wettelijke verplichtingen om toekomstgerichte verklaringen te amenderen, heeft Henkel niet de intentie om alle toekomstgerichte verklaringen op deze website voortdurend te actualiseren.

6. Producten van Henkel
De merken/producten die worden getoond op deze website, zijn voorbeelden van de merken/producten die verkrijgbaar zijn bij Henkel-ondernemingen wereldwijd. Henkel garandeert niet dat een getoond merk/product ook verkrijgbaar is in uw land. 

Allerlei

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland zonder rekening te houden met het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De toepassing van dit verdrag op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze website, gelegen in Düsseldorf, Duitsland. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, zal dit geen impact hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.