text.skipToContent text.skipToNavigation

Added to Your Shopping Cart

I. Voorwaarden voor deelname

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Facebook of Instagram. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel"), en niet Facebook of Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Facebook of Instagram.

Als u de actie activeert en meedoet aan de loterij via de Meta Lead Ad, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijv. IP-adres en cookie-ID) door Facebook of Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Facebook of Instagram. Dit kan ook in de VS gebeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder ook het instellen van cookies, of Instagram. Meer informatie over de precieze gegevensverwerking, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden vindt u direct op Instagram, en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Facebook, Inc. kunt u hier downloaden.

1. Proces en uitvoering van de actie

De gastheer van de actie is Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (hierna "Henkel").

  • De online-actie vindt plaats van 1 Mei 2023 t/m 30 Juni. 
  • Voor deelname aan de online-actie moeten de deelnemers zich met hun contactgegevens aanmelden en de dubbele opt-in e-mail bevestigen.
  • De prijzen voor deelname aan de actie:

1 van de 20 BLONDME proefpakketten die de volgende producten bevatten:

BM Prem Light 450

STD ST SKP 1 colour scoop

BM Premium Developer 6% 1L

BM Premium Developer 2% 1L

BM Pastel Toning Ice-Irise 60ml

BM Pastel Toning Ice 60ml

BM Pastel Ton Biscuit 60ml

BM Restore Bond MASK All Bl 200ml

BM RestBond SHP All Bl 250ml

prijsschatting ~ 160 euro, kan niet worden ingewisseld in contanten!

  • De winnaar wordt gekozen via een interne verloting.
  • De winnaar wordt per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

2. Voorwaarden om deel te nemen

Alle natuurlijke personen die ten minste 18 jaar oud zijn, hebben ingestemd met de voorwaarden voor deelname en hebben de dubbele opt-in e-mail bevestigd.

Om deel te nemen aan de loterij moeten alle verstrekte persoonlijke gegevens geldig en waarheidsgetrouw zijn. Elke deelnemer mag alleen namens zichzelf deelnemen. Werknemers van Henkel en aanverwante bedrijven, alsmede hun gezinsleden, komen niet in aanmerking voor deelname.

3. Uitsluiting van specifieke personen

Indien een deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt, behoudt Henkel zich het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van de loterij.

Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of anderszins een kunstmatig voordeel creëren door manipulatieve praktijken, worden eveneens uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel zelfs elke prijs intrekken en terugvragen.

4. Voortijdige beëindiging van de loterij

Henkel behoudt zich het recht voor de loterij op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen. Henkel zal met name gebruik maken van dit recht indien, omwille van technische (bv. virus in het computersysteem, manipulatie of fout in de hardware of software) of wettelijke redenen, een goede uitvoering van de loterij niet kan worden gegarandeerd.

Voor zover een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel van deze persoon vergoeding van de ontstane schade eisen.

6. Prijs en prijswinnaar

De prijswinnaar(s) wordt/worden door Henkel per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht.

De winnaars ontvangen de prijzen na afloop van de loterij. Per deelnemer kan slechts één prijs worden ontvangen, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijsclaims kunnen niet aan anderen worden overgedragen. Henkel behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet beschikbaar is.

7. Aansprakelijkheid

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren gaan door een technische fout. Een bewijs van inzending is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

Met de toekenning van de prijs is Henkel vrij van alle verdere verplichtingen.

Henkel is niet aansprakelijk voor verlies of schade tijdens het gebruik van de prijs. Henkel is niet aansprakelijk voor de insolventie van de derde partij die de prijs levert en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de loterij en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de derde die de prijs ter beschikking stelt.

Henkel is alleen aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in geval van opzet of nalatigheid.

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van data, virussen of iets anders dat kan ontstaan bij deelname aan een loterij.

De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet langer geldig als de schade is veroorzaakt door Henkel (haar organen, werknemers of onderaannemers) door kwaad opzet of nalatigheid, of als de schade is veroorzaakt door een contractuele verplichting.

Er is geen aansprakelijkheid voor de personen die zijn uitgesloten in overeenstemming met paragraaf 3.

8. Overige

Er is geen recht op bezwaar. De deelnamevoorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de deelnemers en Henkel zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing door Henkel worden gewijzigd.

II. Data protection agreement for participation in the raffle

Om de prijs te ontvangen moet(en) de winnaar(s) de volgende persoonlijke gegevens verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres, naam van het bedrijf (salon), telefoonnummer van het bedrijf, straat, postcode.

Er bestaat geen recht op deelname.

Henkel of een dienstverlener in opdracht van Henkel zal de door de deelnemer verstrekte gegevens verzamelen en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de loterij.  Voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de prijs of voor de uitvoering van de loterij, zal Henkel ook persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd (1) op wettelijke bepalingen die de verwerking rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de loterij (art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO) en (2) op het gerechtvaardigde belang van Henkel om misbruik op te sporen en te vervolgen in het kader van de organisatie van de loterij (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO). We slaan de gegevens alleen op zolang we ze nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te vervullen of zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

De deelnemer kan te allen tijde het recht op toegang tot zijn gegevens doen gelden. Bovendien kan de deelnemer, mits aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:Right to rectification

  • Recht op verwijdering van gegevens
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op bezwaar van Deelnemer

In geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel belangrijke redenen voor de verwerking kan aantonen die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In deze gevallen, of indien de deelnemer andere vragen of wensen heeft in verband met zijn persoonlijke gegevens, kan hij een e-mail of een brief sturen naar de Henkel Data Protection Officer, Mr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com).